Poistenia

Poisťováka čakajú od septembra nové povinné skúšky, čas na ne majú viac ako rok

Všetci, ktorí sprostredkovávajú poistenie, musí podľa zákona o distribúcii poistenia a zaistenia (ZDZP) do 1. decembra 2020 povinne zložiť skúšku odbornej spôsobilosti. Nová povinnosť vychádza z európskej smernice o distribúcii poistenia a môže sa týkať až 100 000 osôb, ktoré na trhu aktuálne pôsobia a sú zapísané v registri ČNB. Nové skúšky odbornej spôsobilosti majú viesť k zvýšeniu úrovne poskytovaných služieb v poisťovníctve, aby v odbore v budúcnosti zostali len tí, čo sa mu chcú venovať na plný úväzok.

Vyššia kvalifikácia sprostredkovateľov chráni predovšetkým bežných spotrebiteľov. Na tie ostatne myslí aj samotný zákon ZDPZ, ktorý lepšie vymedzuje povinnosti sprostredkovateľov voči spotrebiteľom a stanovuje podrobnejšie pravidlá rokovania so spotrebiteľmi oproti skoršiemu zákonu o poisťovacích sprostredkovateľoch a likvidátoroch poistných udalostí.

V súčasnej dobe slúži ako doklad o odbornej úrovni znalostí poradcu platné osvedčenie o odbornosti podľa pôvodného zákona alebo čestné prehlásenie, vystavené na základe absolvovaného školenia. Druhá spomínaná varianta sa týka predovšetkým nováčikov, ktorí sa poistenie venujú od 1. 12. 2018.

Zadávateľom projektu, na základe ktorého vznikla metodológie skúšky odbornej spôsobilosti, bola Česká národná banka (ČNB), u ktorej sú taktiež akreditované osoby, ktorý tieto skúšky môžu prevádzkovať. Na koncepte skúšky následne spolupracovali Slovenská asociácia poisťovní (ČAP) a Európska asociácia finančného plánovania ČR (EFPA) osem mesiacov.

Išlo zatiaľ o najväčší projekt svojho druhu v SR. Podieľalo sa na ňom 70 odborníkov, ktorí vytvorili 1500 otázok v šiestich tematických oblastiach a 100 prípadových štúdií. Oponentúru im tvorilo 271 znalcov z radov širokého okruhu odbornej verejnosti. Tí si mohli buď pilotnú verziu testov vyskúšať na vlastnej koži (v marci 2019 v kongresovej sále ČNB) a potom ju pripomienkovať, alebo sa k nej mohli vyjadrovať prostredníctvom online aplikácie EFPA.

V čom sú nové skúšky odbornej spôsobilosti iné?
Na rozdiel od predchádzajúcich skúšok nie je už odbornosť rozlišované podľa stupňov (základné, stredné, vyššie), ale podľa tematických okruhov (životné poistenie, motorové vozidlá, neživotné poistenie občanov, neživotné poistenie podnikateľov, veľké poistné riziká). Súčasne sa nejedná len o testové otázky s jednou správnou odpoveďou, ale skúšky zahŕňajú ako časť overujúce odborné znalosti (otázky s jednou alebo viacerými správnymi odpoveďami), tak časť overujúci odborné zručnosti (prípadové štúdie). Celkovo budú skúšky ťažšie a budú klásť na účastníkov väčšie nároky.

Celkovo je 9 typov skúšok, 5 základných a 4 kombinované:
Skúšky podľa skupín odbornosti
Životné poistenie.
Poistenie motorových vozidiel.
Neživotné občianske poistenie.
Neživotné poistenie podnikateľov.
Poistenie veľkých poistných rizík.
Kombinované typy skúšok
Životné poistenie a poistenie motorových vozidiel.
Životné poistenie a neživotné občianske poistenia.
Životné poistenie a neživotné poistenie podnikateľov.
Súhrnná skúška na poistenie.
Každý typ skúšky má iný počet otázok, a teda aj rôzny čas na jej zloženie. Otázky budú vždy pred skúšku žrebované.

Testy sa skladajú z otázok s jednou správnou odpoveďou (75% otázok testu), viac správnymi odpoveďami (25% otázok testu) a prípadových štúdií. Každá prípadová štúdia obsahuje zadanie a 5 otázok s jednou správnou odpoveďou, objasňuje Veronika Exnerová, tlačová hovorkyňa Slovenskej asociácie poisťovní.

Za otázku s jednou správnou odpoveďou je 1 bod, otázka s viacerými správnymi odpoveďami je v hodnote 2 bodov a za prípadovú štúdiu je možné získať maximálne 5 bodov. (Podľa počtu správne zodpovedaných otázok.)

Pre úspešné zloženie skúšok je nutné získať minimálne:
75% dosiahnuteľných bodov z celého testu
60% dosiahnuteľných bodov z testových otázok (znalosti)
60% dosiahnuteľných bodov z prípadových štúdií (zručnosti)
V prípade neúspešného absolvovania sa možno zapísať na ďalší termín skúšky a test opakovať. Po 1. decembri 2020 nebude bez úspešného absolvovania možné uzatvárať zmluvy o poistení. Od roku 2022 budú musieť mať všetci, ktorí poskytujú poisťovacie služby, maturitnú skúšku. Poisťovací sprostredkovatelia sa majú aj naďalej vzdelávať, musí ročne absolvovať 15 hodín školenia u inštitúcie akreditované u ČNB.

Koľko skúšky stojí a kedy sa budú konať?
Ceny za jednotlivé skúšky sú individuálne, závisí na požiadavkách akreditovaných osôb, ktoré ich môžu vykonávať. Pohybujú sa rádovo okolo 1000 Sk. Napríklad EFPA si za ne účtuje 1090 Sk a ČAP 880 Sk. EFPA aj ČAP v cene poskytuje tiež výukový program s cvičnými testami s vysvetlením správnych odpovedí.

Pokiaľ ide o termíny, záleží na každej akreditovanej osobe, kedy je vypíše. ČNB databázu otázok zverejnila 13. augusta 2019. Rovnaký deň je dostali k dispozícii aj všetky akreditované osoby a záleží na každej z nich, kedy bude pripravená a odhodlaná preskúšavanie začať. Napríklad ČAP organizuje prvý termín už 25. septembra 2019. Ďalšie termíny skúšok bude pravidelne zverejňovať.

Výsledky skúšok budú verejné. Všetky akreditované osoby ich musia posielať ČNB.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *