Poistenia

Ako na poistenie právnej ochrany?

Stalo sa vám to určite tiež. Riešili ste následky dopravnej autonehody a vinník nehody nechcel priznať zavinenia a uhradiť škodu. Alebo vám neuznali reklamáciu nejakého drahého elektrospotrebiče či ste mali spor so zamestnávateľom z dôvodu porušovania vašich práv, ale báli ste sa ísť do súdneho konania kvôli vysokým nákladom. Už sa báť nemusíte, v takýchto prípadoch môžete využiť poistenie právnej ochrany.

Cieľom poistenie právnej ochrany je chrániť vás pred nepriaznivými dôsledkami právnych sporov a najmä výdavkov s tým spojených. Jednotlivé produkty poistenia právnej ochrany sú určené ako pre fyzické, tak i pre právnické osoby. Toto poistenie má za úlohu pomôcť vám napr. Vo veciach uplatnenie nárokov na náhradu vzniknutej škody, riešenie súdnych sporov, riešenie otázok zavinenie dopravnej nehody, ochrane práv v prípade porušenia povinností alebo zásahu do práv poistenej osoby zo strany tretích osôb. Rozsah poskytovaných služieb možno však upraviť individuálne pri samotnom dojednaní poistnej zmluvy. Možno dojednať aj viac druhov právnej ochrany v rámci jednej poistnej zmluvy.

Medzi hlavné dôvody, prečo je poistenie právnej ochrany z pohľadu klientov tak atraktívne, patrí skutočnosť, že sa poistenie dojednáva bez spoluúčasti. Tento produkt tiež ponúka pestrú škálu ponuky poistných produktov a má širokú územnú platnosť.

druhy poistenia
Medzi základné druhy poistenia právnej ochrany možno spomenúť:

Právna ochrana vodiča – Toto poistenie je určené najmä vodičom z povolania a slúži k úhrade škôd jemu vzniknutých.
Právna ochrana vlastníkov vozidiel – Toto poistenie slúži k ochrane vlastníka, držiteľa a vodiča vozidla a súčasne aj spolucestujúceho v poistenom vozidle za predpokladu, že sú všetci uvedení zaznamenaní v poistnej zmluve ako osoby oprávnené toto vozidlo používať.
Právna ochrana rodiny – Má za cieľ chrániť rodinu pri udalostiach, ktoré poisteným osobám nastanú ako chodcom, cyklistom, rekreantom, cestujúcim v hromadnej doprave a pod. Využiť toto poistenie však môžu aj pri právnych sporoch, ktoré im vzniknú v súvislosti s hnuteľným majetkom (okrem motorového vozidla).
Právna ochrana vlastníka nehnuteľnosti – Je určené vlastníkom či nájomníkom nehnuteľností, ktoré užívajú k súkromnému nevýdělečnému účelu, a vzniknutým súdnym sporom s tým spojeným.
Právna ochrana podnikateľov – Môžu ho využiť najmä menšie podnikateľské subjekty alebo živnostníci, ktorí si tak zabezpečí právnu ochranu súvisiace s prevádzkou ich podnikateľskej činnosti. Tá je vždy jasne špecifikovaná v konkrétnej poistnej zmluve.
Právna ochrana pre prípad pracovnoprávnych sporov – Poskytuje právnu ochranu v prípade vzniku udalostí, ktoré poistenému vzniknú výhradne ako zamestnanci pri plnení povinností z pracovnoprávnych vzťahov. Je určené najmä pre prípadné riešenie sporov vzniknutých napr. Pri komplikáciách s odškodnením pracovného úrazu, obvinenia z nedbanlivosti alebo spory ohľadom dodržiavanie Zákonníka práce.
Právna ochrana pre prípad úrazu – Ochráni vás pre prípad problémov spojených s vymáhaním odškodného za úraz z zodpovednostného či súkromného poistenia.
V rámci poistenia právnej ochrany sú štandardne kryty:

Poplatky a všetky náklady spojené so súdnym konaním.
Náklady za služby právneho zástupcu.
Náklady spojené so službami súdneho znalca a svedkov.
Výdavky protistrany, ktoré je potrebné uhradiť v dôsledku súdneho rozhodnutia.
Cestovné výdavky poisteného na súdne konania, ak je to nevyhnutné.
Naopak počítajte s tým, že vám v rámci poistenia nebudú preplatené:

Pokuty, ktoré vám boli uložené.
Náklady, ktoré je povinný uhradiť niekto iný ako poistený.
Právne spory medzi vami a poisťovňou právnej ochrany.
Presadzovanie záujmov vás ako poisteného v insolvenčnom konaní.
Uplatňovaní nárokov, ktoré boli na vás prevedené.
Uplatnenie škody z poistenia v praxi
Príklad 1 – poistenie právnej ochrany zamestnanca:

Zamestnanec bol prepustený z pracovného pomeru z dôvodu, ktorý nezodpovedal ustanoveniam uvedeným v Zákonníku práce. Poisťovňa právnej ochrany v takom prípade zabezpečí právne poradenstvo, náklady spojené so službami právneho zástupcu a výdavkami spoločnými so súdnym konaním s cieľom domožení sa práv daného zamestnanca či získanie odškodného za stratu zamestnania.

Príklad 2 – poistenie právnej ochrany rodiny:

Pri prechádzke rodičia s malým dieťaťom dôjde k napadnutiu onoho dieťaťa psom tretej osoby, pričom dôjde k ujme na zdraví i majetku, resp. na oblečenie dieťaťa. Rodič má v takom prípade v rámci poistenia právo na právneho zástupcu, ktorý má za cieľ presadiť záujmy poškodeného. Peniaze za súdne poplatky, za advokáta, za znalecké a lekárske posudky idú rovnako na vrub poisťovne.

Hoci sa jedná o veľmi atraktívnu produkt z pohľadov potenciálnych klientov, ponuka od tuzemských poisťovní je pomerne ojedinelá. V súčasnej dobe ponúka tento produkt len ​​D.A.S. Rechtsschutz AG, Kooperativa, ČSOB poisťovňa a Generali poisťovňa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *